انجام پایان نامه

اثر ارتباطات سازمانی روی رضایت شغلی

اثر ارتباطات سازمانی روی رضایت شغلی

عنوان کامل: اثر ارتباطات سازمانی روی رضایت شغلی و تعهد سازمانی و روی نقش واسطه ای رضایت از ارتباطات

چکیده

هدف: در تحقیق حاضر هدف اصلی، بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر رضایت شغلی و  تعهد سازمانی با نقش واسطه ای رضایت از ارتباطات بود. روش: به دلیل رویکرد سنجش رابطه ها در تحقیق حاضر، روش تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی انتحاب شد. جهت جمع آوری اطلاعات نظری در خصوص متغییرهای تحقیق، از روش توصیفی-کتابخانه ای استفاده شد.جامعه آماری: سازمان كنترل ( كنترل مورد آزمايش ) براي اين مطالعه يك سازمان خدمات آمبولانس شهري كانادايي مي باشد .در طول دوره تحقيق ، سازمان 468 كارمند استخدام كرد و همچنين بودجه عملياتي سازمان به صورت تقريبي حدود 50 ميليون دلار بود . متصديان امور اورژانس حدود 54 % نيروي كاري را تشكيل مي دادند. سازمان تنها سازمان ارائه دهنده ي خدمات آمبولانس در ناحيه جغرافيايي مورد نظر بود و به چيزي فراتر از 90000 تماس فوري و غير فوري در سال 2004 پاسخ داد. تنها متصديان امور آژانس قابليت وارد شدن در مطالعه را داشتند .مشاركت به صورت اختياري بود. پرسشنامه ها بين هر 280 متصدي از طريق شركت سيستم پست داخلي توزيع شد. 5/32% (91 درصد) بازگشت. میانگین سنی پاسخ دهندگا8/32 سال بود. 7/74% پاسخ دهندگان مذکر بودند. جهت جمع آوری داده ها از  پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار spss20 استفاده شد. نتایج: نتایج به دست آمده از تحلیل داده های تحقیق نشان داد بین ارتباطات سازمانی بر رضایت شغلی و  تعهد سازمانی با نقش واسطه ای رضایت از ارتباطات رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه ها: رضایت شغلی، تعهد سازمانی، ارتباطات سازمانی، رضایت از ارتباطات

تعداد منابع این مقاله 9 تا بوده و برای ارائه کار کلاسی مناسب است. جهت دریافت ایمیل  بزنید.