انجام پایان نامه

انجام پایان نامه و رساله دکتری مدیریت

انجام پایان نامه و رساله دکتری مدیریت

نیازی به توضیح اضافی نیست از عنوان این پست مشخص است که جهت معرفی خدمات انجام پایان نامه و رساله دکتری مدیریت ایجاد شده است. اغلب تزهای پایانی مقطع دکترای مدیریت بر مبنای کاربردی بودن آن انتخاب می شوند و عنوان رساله باید گویای همین مسئله باشد. به تعبیری رساله یا پایان نامه دکترا دیگر بحث تئوری را مطرح نمی کند بلکه موضوعی را مطرح می کند که دغدغه ای در یک سازمان است و باید برای آن چاره اندیشی شود. لذا فردی که تز پایانی را ارائه می دهد باید در انتخاب موضوع نهایت دقت را داشته باشد.

با در نظر داشتن هزینه های سنگین پایان نامه / رساله دکترا، جای هیچگونه اشتباهی نیست. در مقطع ارشد دیده شده است که در انتخاب موضوع دقت لازم را ندارند و بعد از مدتی وسط راه دیگر امکان رسیدن به اهداف مد نظ نیست و به ناچار عنوان پروژه تغییر داده می شود ولی خب هزینه مقطع ارشد کجا و هزینه مقطع دکتری کجا؟

برای همین ما در انتخاب موضوع به صورت رایگان به دانشجویان کمک می کنیم و این تضمین را می دهیم که اگر با نیروی متخصص و باتجربه معرفی شده از جانب ما اگر مراحل رساله / پایان نامه خود را پیش ببرید به بم بست نمی خورید و نتیجه حاصل می شود.

انجام پایان نامه و رساله دکتری مدیریت