انجام پایان نامه

تدوین مقالات و پایان نامه های مدیریت

تدوین مقالات و پایان نامه های مدیریت

مقالات دانشجویی و پایان نامه های دانشجویی دارای استانداردهایی هستند که بایستی در هنگام تدوین آن ها را رعایت کنید. آموزش تدوین کار سختی است، چرا که روش های تدوین بسیار گسترده است. آموزش علمی روش ها در کنار کسب تجربه راز موفقیت شما خواهد بود. آنچه که معمول است در واحدهای دانشگاهی آزاد و دولتی و غیر انتفاعی این است که آموزش نوشتن یا اساسا آموزش زیاد ملاک نیست به این معنی که در دانشگاه معتقد هستند که اسم دانشجو بیانگر آن است که فردی که وارد دانشگاه می شود باید دنبال کننده دانش باشد و جوینده دانش باشد و اساتید و غیره فقط نقش راهنما را دارند.

سوال این است که واقعا چه راهنمایی هایی را انجام می دهند؟ اغلب دانشجویان از دیر پاسخ دادن یا پاسخ ندادن اساتید به سوالاتشان گله دارند.

در اغلب رشته های مدیریت یک واحد درسی با نام روش تحقیق گنجانده شده است اما واقعا روش تحقیق آموزش داده می شود؟!!! اگر آموزش داده می شود این همه دفتر خدماتی مجازی و غیر مجازی و انبوه ایمیل های تبلیغاتی چه می گویند؟

شاید کم کم این سوال برایتان پیش آید که پس شما دارید چه می کنید و قصد شما از نوشتن مطلب حاضر چه بوده است؟

پاسخ به این سوالات کمی نیاز به تشریح دارد.ما درست است که مشغول انجام کارهای دانشجویی مانند انجام مقالات دانشجویی یا انجام پایان نامه های دانشجویی هستیم، اما اصل اموزش دادن را فراموش نکرده ایم و راهنمایی کردن را به همه محققین عزیزی که با ما همکاری می کنند گوش زد کرده ایم و اگر دانشجو تمایل نشان دهد به نتیجه مطلوب می رسد اما متاسفانه اغلب دانشجویان تمایل نشان نمی دهند مگر در بحث پایان نامه که جهت دفاع نیاز به راهنمایی وجود دارد و مجبور هستند که آموزشی را جهت پیش زمینه فرا بگیرند.

پیشنهاد ما این است که چون رشته های مدیریت یا گرایش ها مرتبط با مدیرت بیشتر بحث تئوری دارند و یادگیری آن راحت تر است، بنابر این سعی کنید اگر دانشجو در گرایش های ذکر شده هستند یک بار امتحان کنید.

شاید کمی هزینه برای شما بالاتر در بیاد اما ب نظرم ارزش دارد که تحقیق یا پایان نامه ای که برای آن هزینه کرده اید، درباره موضوع آن بیشت بدانید.