انجام پایان نامه

مقاله ای در مورد پارادوکس حرکت و سکون برای گرایش معماری

مقاله ای در مورد پارادوکس حرکت و سکون برای گرایش معماری

مقاله آماده است و شامل 7000 کلمه در 16 صفحه به خاطر اینکه دانشجویان بتوانند از این مقاله آماده استفاده کنند مجبوریم عنوان مقاله را قید نکنیم اما از بابت کیفیت مقاله خاطر جمع باشید و دقت کنید اگر برای شما محدودیت سال برای انتخاب منبع وجود ندارد مقاله حاضر برای دانشجویان گرایش معماری ایده آل است.

چکیده

در نگاه اول معماري با حرکت ارتباطي ندارد، ساختمان ها ايستا و غير متحرکند و به همين دليل آن‌ها را اموال غير منقول ميناميم .حرکت از زماني که پيکاسو به ذهنش خطور کرد، چيز تازه‌اي در نقاشي هايش بيافزايد و با الهام از امپرسيونيسم، کوبيسم بوجود آمد. به دنبال آن سبک‌هاي مختلف نقاشي ( پوريسم ، فتوريسم و)… بوجود آمدند، اين مفاهيم تنها در نقاشي ادامه نداشت و به مرور معماران در آثار خود از آن بهره برده اند. معماري از بيننده انتظار حرکت دارد. حرکت در معماري يعني راه رفتن در ميان ديوارها، ستون‌ها، سقف‌ها و ساير عناصر بصري و ايجاد خيال در ذهن. هدف ازحرکت ايجاد خيال در ذهن بيننده است .صورت ظاهري اصل حرکت، در عواملي چون پيوستگي، تداوم، نواخت يا ريتم در زمان، تکرار، هندسه، سلسله مراتب و… تجلي مي‌نمايد. به بخشی از ویژگی های برجسته معماری سنتی ایرانی یعنی تناقض های شگرف در فضای بناها با عنوان پارادوکس حرکت و سکون پرداخته است. در این خصوص به دلیل تقسیم بندی معماری به سنتی و مدرن، نوع سنتی انتخاب شد. نمونه مورد بررسی در معماری سنتی ایران مسجد کبود تبریز بود و دلیل انتخاب این بنا وجود وجود ویژگی های خاص در ساخت بنا بوده است. نتیجه مطالعه مطالب مرتبط نشان داد، نياز به حرکت با توجه به عملکرد بنا سبب شده تا معمار ايراني از عناصر مختلفي براي ايجاد حرکت بهره گيرد تا بتواند به بهترين نحو نيازهاي عملکردي بنا را برآورده سازد. معمار مسلمان ایرانی در متجلی ساختن معنویت و گذار انسان از عالم مادي و نیل به ملکوت از وجوه متنوع حرکت و سک ون در معماري مسجد کبود تبریز بهره گرفته است.پارادوکسی که از حضور همزمان حرکت و سکون حاصل می شود منجر به خلق اثري مقدس و فرا انسانی می گردد تا راه را براي درك حقیقت بی جا و مکان هموار گرداند.

مقاله ای در مورد پارادوکس حرکت و سکون برای گرایش معماری

مقاله آماده معماری