انجام پایان نامه

مقاله دانشجویی کاروانسراهای ایران از لحاظ ساخت و اجرا

مقاله دانشجویی  کاروانسراهای ایران از لحاظ ساخت و اجرا

برای دانشجویان ارشد معماری امروز یک مقاله دانشجویی کلاسی خوب پیشنهاد داریم. عنوان مقاله دانشجویی  کاروانسراهای ایران از لحاظ ساخت و اجرا

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی اجمالی کاروانسراهای ایران از لحاظ ساختاری و اجرایی آن ها بوده است. در همین راستا انواع کاروانسراهای درون شهری و برون شهری به روش توصیفی-کتابخانه ای بررسی شده است.نتیجه مطالعه حاکی از آن است که، ساختار اغلب کاروانسراهای عظیم از سه جزء سنگ، خشت، گل تشکیل شده است و به نحوی منطبق با شرایط اغلیمی محیط مجاور کاروانسرا اجرا شده اند.

کلیدواژه:

کاروانسرا، کاروانسرای گنجعلیخان، کاروانسرای درون شهری، کاروانسرای برون شهری

مقدمه

نیاز انسان به سرپناه و مأمن، نه تنها در حضر بلکه در سفر هم از روزگار باستان‌ مورد توجه بوده است. در ایران‌زمین از گذشتهء بسیار دور آثار و مظاهری از اینگونه‌ پناهگاه‌ها و استراحتگاه‌های بین‌راهی دیده می‌شود که بسیاری از آنها را می‌توان از نظر شیوهء ساختمانی از شاهکارهای معماری و هنری عصر خود به حساب آورد. عملکردهای گوناگونی که در گذشته کاروانسرا به عهده داشته، باعث گردیده نام‌های‌ متفاوتی برای اینگونه بناها در فرهنگ لغات جای گیرد؛ از جمله کاربات، رباط، ساباط و … (1). در مقاله حاضر به بررسی ساختاری و اجرایی کاروانسراها در دوره های مختلف تاریخی پرداخته شده است.

تعداد منابع این مقاله 5 تا است ولی منابع خوبی هستند. تعداد صفحات 15 و 2021 کلمه است. جهتت دریافت این مقاله دانشجویی درخواست خود را ایمیل بزنید تا بررسی شود.