انجام پایان نامه

مقاله مرتبط با مدیریت شهری

مقاله مرتبط با مدیریت شهری

مدیریت شهری آن طور که از عنوان اش پیداست مرتبط با مباحث مدیریتی شهرها می باشد. در این پست یک مقاله مرتبط با این رشته ذکر شده است تا به دانشجویان محترم اطلاع رسانی گردد که، ما فقط انجام پایان نامه مدیریت را در لیست خدمات خود نداریم ومحققین مقاله نویس توانمندی هم با ما همکاری می کنند.

چکیده

بررسي مسئلة ساختمان هاي بلند مرتبه در منظر شهري داراي ابعاد مثبت و منفي زيادي است. شناخت اين ابعاد مي تواند تصميم گيرندگان را در جهت تقويت ابعاد مثبت و همچنين حذف ابعاد منفي كمك نمايد. هدف تحقیق حاضر بررسی ساختمان های بلندمرتبه  و رابطه آن با منظر  شهری بود. روش تحقيق اين نوشتار کيفي و با نگاهي کل نگر به تحليل و بررسي ساختمان بلند در شهر پرداخته است. با توجه به اينکه اين تحقيق در مورد شهر تهران است ، براي انجام آن ابتدا به بررسي تعدادي از ساختمان بلند با کاربري مسکوني کـه قرارگيري آن ها به صورت منفرد و خوشه اي بود پرداخته شد. سپس از هرکدام از اين دو نوع ساختمان بلند، نمونه گيري به عمل آمده که در نهايت برج مسکوني (بين المللي ) تهران (واقع در نزديکي تقاطع بزرگراه هاي حکيم و کردستان ) به نمايندگي از برج هاي منفـرد و برج هاي مسکوني آتي ساز ( واقع در شمال غربي تقاطع چمران و نيايش ) به نمايندگي از ساختمان بلند خوشه اي انتخاب شده است. نتایج نشان داد که، بین معیارهای مختلف ساختمان های بلندمرتبه با عملکردهای منظر شهری رابطه معنی داری برقرار است.

کلیدواژه ها:

ساختمان های بلندمرتبه، منظرشهری، برج آتی ساز، برج بین المللی تهران

حجم مطلب این مقاله 4632 کلمه است و 13 تا منبع هم دارد.