انجام پایان نامه

پایان نامه علوم سیاسی عوامل تشدید بحران شبه جزیره کره تا سال 2013

پایان نامه علوم سیاسی عوامل تشدید بحران شبه جزیره کره تا سال 2013

در پست حاضر یک منبع عالی برای دانشجویان علوم سیاسی فراهم ساخته ایم. در ادامه مختصری در مورد این پایان نامه بیان شده است.

چکیده

شبه جزیره کره به دلیل داشتن موقعیت ژئوپلوتیکی و استراتژیکی در شرق آسیا همواره مورد توجه قدرت           های واقع در شرق آسیا و دروازه ورود برای ابرقدرت های غربی به قاره پهناور بوده است. توجه دولت مردان قدرت های مذکور به اشراف بر شبه جزیره یا برقرای ارتباط همراه با تحمیل قدرت خود قابل توجه است. از این روی بحران در اغلب ادوار تاریخی در این شبه جزیره گاهی به شکل نامحسوس و گاه به شکل درگیری میان قدرت طلبان همواره وجود داشته است و این منطقه مهم دوران کوتاهی روی صلح به خود دیده است. در این مقاله به دنبال عوامل ریشه ای و نیز پایدار مؤثر در تشدید بحران در شبه جزیره کره بوده و نقش عوامل مختلف داخلی، خارجی و منطقه ای را مورد بررسی قرار داده ایم.

کلیدواژه ها:

بحران در شبه جزیره کره، کره شمالی، کره جنوبی، روابط  بین الملل، بحران، بحران هسته ای

 

مقدمه

علیرغم پایان دوران جنگ سرد و از بین رفتن زمینه هاي منازعه میان شرق و غرب، شبه جزیره کره همچنان صحنه منازعه میان دو اردوگاه ایدئولوژي، نابرابري هاي اقتصادي و توسعه ناموزون زرادخانه هاي تسلیحاتی و هسته اي قلمداد می گردد. شاید بتوان شبه جزیره کره را مرکز ثقل بحران هاي پدید آمده در شرق آسیا در یک سده اخیر دانست. تعارض قدرت ها در شبه جزیره کره به دوران جنگ سرد محدود نشده و با پایان این دوران، صف بندي قدرت ها و کشورها در این منطقه کماکان ادامه یافته و بر گره اي لاینحل در روابط بین الملل بدل گشته است. باید اذعان داشت که اگر چه تقابل غرب به رهبري آمریکا در برابر کره شمالی و حمایت شرق به رهبري چین و روسیه از این کشور ریشه در وقایع تاریخی دارد اما منافع آشکار و نهان این کشورها ، با وجود تعاملات گسترده سیاسی و مبادلات گسترده تجاري، مانع اصلی در سازش و چشم پوشی آنان از آخرین پایگاه بازمانده از دوران جنگ سرد است. با توجه به آنچه گفته شد مسئله وقایع جاري و آتی شبه جزیره کره و درنهایت تحقق و ایجاد  تنش و بحران بین دو کره، نقشی تاثیر گذار بر تحولات منطقه و فرا منطقه اي و منافع دیگر کشورها بر جاي خواهد گذاشت و به همین واسطه کشورهاي تاثیر پذیر در این منطقه از قاره آسیا تلاش دارند که در این روند ملاحظات خود را نیز به پیش برند. این تحقیق در صدد است تا بحران دو کره و دلایل تصاعد و تشدید این بحران را مورد بررسی قرار دهد و بر این فرضیه استوار است که از یک سو افزایش فشارهاي بین المللی در قالب تهدیدات و تحریم ها و از سوي دیگر اقدامات تحریک آمیز دولت کره شمالی مهمترین علت ایجاد تنش، بحران و منازعه در این منطقه گشته است. بنابراین با طرح این سوال که مهمترین علل تشدید بحران در شبه جزیره کره در سال هاي اخیر به خصوص در اوائل سال 2013 چه می باشد؟ در جهت پاسخ به آن سعی شد که متغیرهاي تأثیر گذار بر تنش و تشدید بحران و بررسی نقش توان هسته اي کره شمالی در تشدید این بحران مورد بررسی قرار گیرد. در خصوص اهمیت مسئله می توان اذعان کرد، شناختن تحولات شبه جزیره کره و به تبع آن بحران تحولات این شبه جزیره می تواند راهگشاي بسیاري از مباحث نظام بین الملل در زمینه بحث توازن قوا در میان قدرت هاي منطقه اي جنوب شرق آسیا و نظام بین المللی در مسایل شبه جزیره کره باشد. برخی از اهداف پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل بحران شبه جزیره کره و موضع گیري قدرت هاي بزرگ در قبال آن می باشد.

جهت دریافت این پایان نامه علوم سیاسی با ما درخواست خود را در میان بگذارید منتظر ایمیل شما هستیم.